Taneční škola Pavla Neumanna
pravidla

Smluvní podmínky

Věnujte prosím pozornost pravidlům, kterými se naše taneční škola řídí. Některé z nich se vám mohou hodit.
Taneční škola Pavla Neumanna
Strážky 76, u Ústí nad Labem 430 40
provozovatel: Ricarino s.r.o.
IČO: 11944862
se sídlem Strážky 88, 403 40, Ústí nad Labem


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto smluvní podmínky taneční školy Pavla Neumanna (dále jen „podmínky“), provozované společností Ricarino s.r.o., IČO: 11944862, se sídlem Strážky 88, 403 40, Ústí nad Labem, (dále jen „škola“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé ze smlouvy o výuce tance (dále jen „smlouva“), uzavírané mezi školou a jinou fyzickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím webového registračního a rezervačního formuláře umístěného na: https://pavelneumann.com.
1.2 Tyto podmínky jsou v rámci webové stránky školy každému přístupné. Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.3 Znění těchto podmínek může škola jednostranně měnit či doplňovat. Pro konkrétní smlouvu se však použijí podmínky ve znění účinném ke dni uzavření dané smlouvy.


II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1 Klient může provést svou registraci a rezervaci vybraných tanečních kurzů přímo na webové stránce školy (dále též jen „objednávka“). Pro objednání kurzu je nutné zakliknout na webových stránkách v záložce „Kontakt“ vybraný kurz, vyplnit objednávkový formulář a potvrdit objednávku tlačítkem „Odeslat“.
2.2 Okamžikem, kdy je klientovi doručeno na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení objednávky ze strany školy, je smlouva uzavřena.
2.3 Do 5 dnů po obdržení potvrzení objednávky ze strany školy je klient povinen uhradit kurzovné. Dokud škola neobdrží platbu kurzovného, není místo v kurzu vybraném klientem závazně rezervováno a může být obsazeno jiným klientem.
2.4 Klient je povinen v rámci objednávky uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Tyto údaje jsou školou považovány za správné a pravdivé a škola není povinna jakkoli zkoumat jejich správnost či aktuálnost a neodpovídá za případné komplikace způsobené uvedením nepravdivých či neaktuálních údajů ze strany klienta.
2.5 Uzavřením smlouvy se škola zavazuje klientovi poskytnout výuku tance v rozsahu a kvalitě dle vymezení kurzu určeného v objednávce. Obsah smlouvy je vymezen objednávkou a těmito podmínkami.
2.6 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy nese klient.
2.7 Uzavřením smlouvy klient výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, že byl na ně dostatečně upozorněn a že měl možnost se s těmito podmínkami v plném znění seznámit.
2.8 Klientovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce.


III. ODMĚNA ZA VÝUKU TANCE (KURZOVNÉ)
3.1 Výše odměny za výuku je stanovena dle ceníku kurzů a lekcí dostupného v rámci webové stránky školy https://pavelneumann.com (dále jen „ceník“).
3.2 Pro případ prodlení klienta se zaplacením odměny či jakékoliv její části je škola oprávněna požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky odměny za každý započatý den prodlení.


IV. ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
4.1 Uzavřením smlouvy klient závazně prohlašuje, že bude dodržovat vnitřní směrnice a pravidla školy související s ochranou zdraví a požární ochranou, a že se bude řídit pokyny pracovníků školy. S příslušnými vnitřními směrnicemi a pravidly bude klient seznámen před zahájením výuky v objednaném kurzu.
4.2 Klient se zavazuje v prostorách školy používat taneční obuv opatřenou chráničem podpatku. Tanec v ponožkách se nedoporučuje a pokud klient takto činí, činí tak na vlastní nebezpečí a škola nemůže nést odpovědnost za případná zranění či škody v důsledku toho vzniklé.
4.3 Klient je plně odpovědný za skutečnost, že jeho zdravotní stav umožňuje absolvování výuky v rámci vybraného kurzu a sám nese odpovědnost za svůj zdravotní stav během výuky. V případě žádosti klienta mu škola poskytne písemnou charakteristiku výuky dle zvoleného kurzu, a to pro účely individuálního lékařského vyšetření klienta ohledně jeho zdravotní způsobilosti k absolvování výuky. V případě přechodné zdravotní indispozice je klient povinen o tomto informovat lektora v rámci výuky.
4.4 V případě pozdního příchodu klienta na lekci, kdy již proběhlo úvodní zahřátí, klient absolvuje lekci na vlastní nebezpečí, neboť škola nemůže v takovém případě nést odpovědnost za případné úrazy nebo škodu, které by vznikly v důsledku absence klienta při úvodní části lekce.
4.5 Za věci klientů odložené v prostorách školy škola neručí. Případné cenné věci má klient možnost vzít s sebou do sálu, kde probíhá výuka. Šatna slouží k odkládání oděvů a běžných předmětů pouze po dobu konání lekce, na kterou je klient řádně přihlášen.
4.6 Při účasti na první lekci kurzu klient obdrží klientský čip, a to oproti vratné záloze. Záloha činí 100,- Kč a v případě vrácení nepoškozeného čipu po skončení lekce či poslední lekce kurzu bude tato záloha klientovi v plné výši vrácena. Čip potvrzuje registraci klienta v daném kurzu a slouží ke vstupu klienta do prostor taneční školy. Čip je vydán na jméno klienta a je nepřenosný, tj. jeho zapůjčení jiné osobě není možné. Bez předložení čipu nebude klientovi
umožněna účast na dané lekci. V případě ztráty či zničení čipu bude na základě oznámení klienta a jeho žádosti vydán duplikát čipu. Poplatek za vydání duplikátu činí 100,- Kč.
4.7 Pořizování fotografií, audio nahrávek nebo audiovizuálních nahrávek je v průběhu lekcí, kurzů, seminářů či jiných akcí zakázáno, s výjimkou případů výslovného souhlasu školy s takovým jednáním. V případě porušení tohoto zákazu si škola vyhrazuje právo okamžitě a bez náhrady ukončit účast klienta na lekci, kurzu, semináři či jiné akci.
4.8 Pokud to není nezbytně nutné, škola naléhavě žádá klienty, aby na lekce nevodili jako doprovod děti. Škola apeluje na respekt klientů k ostatním účastníkům kurzů i s ohledem na to, že někteří z nich si nepřejí být rušeni přítomnosti dětí v lekcích. Ve výjimečných případech je možná výjimka z tohoto pravidla, nicméně vždy pouze po dohodě s lektorem. Za bezpečnost dětí v prostorách školy odpovídají rodiče.

V. NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ, OMLUVY, ZMĚNY KURZŮ

5.1 Za zameškané lekce není možné požadovat náhradu v podobě vrácení poměrné části ze zaplaceného kurzovného ani náhradní lekce.

5.2 V případě, že se klient nemůže objednaného kurzu jako celku účastnit, má možnost tuto skutečnost oznámit, a to písemně formou e-mailu zaslaného na adresu ts@pavelneumann.com. Další podmínky a případné vracení kurzovného či stornopoplatky jsou vázány na následující skutečnosti:

a) zajistí-li klient za sebe náhradníka (jiného klienta), který kurz jako celek bude absolvovat místo něho, nevztahuje se k této změně žádný stornopoplatek; stane-li se tak po zahájení kurzu, bude klientský čip v souladu s oznámením převeden na nového klienta; škola v takovém případě neřeší případné finanční vyrovnání klienta a nového klienta (náhradníka) ohledně uhrazeného kurzovného;
b) pokud klient zašle nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu žádost o storno, bude klientovi vráceno zaplacené kurzovné ve výši 100 % a klientovi nebude účtován žádný stornopoplatek;
c) pokud klient zašle žádost o storno méně než 30 dnů před zahájením kurzu, avšak nejpozději 3 dny přede dnem zahájení kurzu, bude ze zaplacené částky kurzovného odečten storno poplatek ve výši 70 % z uhrazené ceny kurzovného; část kurzovného ve výši 30 % zaplacené ceny bude klientovi vrácena;
d) později než 3 dny před zahájením kurzu není možné objednávku stornovat;
e) v případě ukončení účasti v kurzu v průběhu jeho trvání nemá klient nárok na vrácení ani poměrné části zaplaceného kurzovného; toto pravidlo platí i v případě nemoci či úrazu klienta v průběhu kurzu; toto nemá vliv na možnost zajištění náhradníka dle bodu a).
5.3 Na základě individuální dohody s lektorem, který ověří a potvrdí volné místo v jiném kurzu, může být klient zařazen do jiného kurzu, pokud to kapacitní a organizační možnosti dovolí.
V případě rozdílu v ceně kurzu původního a kurzu následného, bude klientovi tento rozdíl účtován k doplacení. V případě, že cena následného kurzu bude nižší než cena kurzu původního, klient nemá nárok na kompenzaci takového rozdílu. I v tomto případě je zde možnost zajištění náhradníka pro kurz původní, a úhrada plné či poměrné části (v závislosti na počtu již proběhlých lekcí) nižšího kurzovného pro kurz následný.
5.4 V případě, že se klient nemůže účastnit objednané individuální lekce a zašle na e-mail školy dle bodu 5.2 žádost o storno nejpozději 24 hodin před začátkem lekce, škola neúčtuje žádný storno poplatek a byla-li cena za lekci již uhrazena, bude klientovi v plné výši vrácena. Při pozdějším doručení žádosti o storno či při neúčasti klienta na individuální lekci bez oznámení škola účtuje storno poplatek ve výši 100 % ceny za objednanou individuální lekci.


VI. VOLNÉ TRÉNINKY BEZ PŘÍTOMNOSTI LEKTORA
6.1 Volné tréninky bez přítomnosti lektora v prostorách školy jsou po dohodě možné. V případě volného tréninku bez přítomnosti lektora však škola nenese žádnou odpovědnost za vznik případné újmy na zdraví či jakékoli škody na majetku.
6.2 Je-li na tréninku bez přítomnosti lektora přítomno více osob či více skupin osob, které prostory školy využívají ke stejným účelům, pak jsou povinny se vzájemně respektovat a umožnit si navzájem kvalitní trénink.
6.3 I v případě tréninku bez přítomnosti lektora jsou všichni přítomní povinni dodržovat tyto podmínky, zejména jejich článek IV. týkající se organizačních pravidel.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, a dále přiměřeně, dle povahy poskytovaných služeb, rovněž ustanoveními § 2615 až 2618 občanského zákoníku). Škola odpovídá za to, že taneční výuka (dále též jen jako „služba“) bude klientovi poskytnuta v souladu se smlouvou.
7.2 Výsledek výuky tance škola klientovi negarantuje.
7.3 Oznámení případného nesouladu poskytnuté služby se smlouvou (tj. oznámení vady služby) musí být písemné a musí být doručeno na kontaktní adresu školy nebo na e-mailovou adresu pavel@pavelneumann.com. V oznámení musí být uvedeno alespoň jméno a příjmení klienta, adresa, telefonní nebo e-mailový kontakt pro urychlení komunikace mezi stranami, identifikace objednané služby, bližší popis nedostatku, který klient shledává, a návrh vyřešení věci. Přijetí takového oznámení škola klientovi potvrdí bez zbytečného odkladu.
7.4 Případný nesoulad poskytnuté služby se smlouvou musí být klientem vytknut bez zbytečného odkladu po jeho zjištění, nejpozději do 3 dnů od poskytnutí služby v rámci konkrétní lekce, které se předmětná námitka týká. Po marném uplynutí této lhůty nemůže být na případná oznámení klienta týkající se podoby či průběhu lekce brán zřetel.
7.5 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oznámení klienta dle článku 8.3 bude ze strany školy vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho obdržení, pokud se škola
s klientem nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení oznámení potvrdí škola klientovi písemně.


VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1 Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).
8.2 Klient odesláním objednávky (rezervace) a akceptací možnosti udělení souhlasu uděluje škole jako správci svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů, které škole poskytne, do databáze školy, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím třetí osoby jakožto zpracovatele.
8.3 Klient souhlasí se zařazením takto poskytnutých údajů do databáze školy a s jejich zpracováním pro účely plnění smlouvy, pro evidenční účely a případnou korespondenci. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro marketingové účely školy, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
8.4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas je udělen na dobu neurčitou a klient oprávněn jej kdykoli odvolat.
8.5 Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.6 Klient má v souladu s ustanovením § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že škola provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat školu o vysvětlení nebo požadovat, aby škola osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Nevyhoví-li škola této žádosti, má klient právo obrátit se na Úřad. Na Úřad se klient se svým podnětem může obrátit kdykoli i přímo.
8.7 Požádá-li klient v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu škola povinna tuto informaci předat. Za poskytnutí informace může žádat přiměřenou úhradu.
8.8 Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1 S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi školou a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.
9.2 Škola není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.
9.3 V prostorách školy je zakázáno umísťování letáků, plakátů, jiných propagačních předmětů a nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům školy.
9.4 Škola si vyhrazuje právo vyloučit bez náhrady z lekce či kurzu toho účastníka, který porušil či dále porušuje tyto podmínky, nebo jehož chování je v rozporu s dobrými mravy.
9.5 Pozdní příchod na lekci ruší ostatní klienty i průběh lekce. Může také ohrozit zdraví klienta, neboť pozdním příchodem přijde o rozcvičku a úvodní cviky. Škola si vyhrazuje právo vstup klientovi na lekci po uplynutí 5 minut po jejím začátku již neumožnit.
9.6 Výuková lekce zahrnuje také přípravu a úklid pomůcek.
9.7 Přítomnost psů a dalších domácích zvířat není v prostorách školy dovolena.
9.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze smlouvy mezi školou a klientem. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.9 Kontaktní adresa školy:

Taneční škola Pavla Neumanna
Provozovna: Strážky 76
Ústí nad Labem 430 40
Kontaktní telefon: + 420 720 972 293
E-mailová adresa: ts@pavelneumann.com
Ve Strážkách dne 19.12.2017